Kategorie
Postępowanie upadłościowe Prawo karne Sprawa cywilna Sprawa karna Sprawa rodzinna

Tajemnica adwokacka nie jest tajemnicą, która służy adwokatowi! Tajemnica adwokacka jest tajemnicą, która służy klientowi!

Więź między adwokatem, a klientem opiera się na zaufaniu. Poufność stanowi kluczowy element w budowaniu relacji adwokat – klient oraz podstawę skutecznego prowadzenia sprawy. Pamiętajcie! Adwokat nie będzie opowiadał na rodzinnym grillu o problemach swojego klienta – to tak nie działa!

Tajemnica adwokacka – co warto widzieć?

Adwokat ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (o tym zapewne wie każdy kto obejrzał chociaż jeden sezon Suits). Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie, zaś adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tejże tajemnicy co do faktów, o których dowiedział się podczas udzielania pomocy prawnej.

Trzeba mieć jednak świadomość, że od powyższej zasady istnieją wyjątki – zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy Prawo o Adwokaturze:
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
1)udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2)przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328)
– w zakresie określonym tymi przepisami.

Podstawą jest zaufanie

Nie obawiaj się, że adwokat będzie omawiał Twój problem podczas spotkania rodzinnego. To tak nie działa!
Aby adwokat mógł udzielić pomocy prawnej, konieczne jest opisanie mu sprawy w sposób jak najbardziej szczegółowy – także mówiąc o sprawach, których się wstydzisz.

Więź między adwokatem, a klientem opiera się na zaufaniu. Poufność stanowi kluczowy element w budowaniu relacji adwokat – klient oraz podstawę skutecznego prowadzenia sprawy.

Kto jest związany tajemnicą adwokacką?

Należy pamiętać, że obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej obowiązuje wyłącznie adwokata. W dzisiejszych realiach zdarza się, że pod szyldem „kancelarii” porad prawnych udzielają podmioty, które nie są ani adwokatami, ani radcami prawnymi.
Tym samym – nie będą oni związani tajemnicą adwokacką, a w następstwie istnienie ryzyko, że będą mogli zostać przesłuchani w charakterze świadka, co do okoliczności omawianych z klientem.

Bądź czujny! Zawsze dokładnie weryfikuj podmiot, któremu powierzasz swoje sprawy!


Paulina Ferfet-Majewska

Jestem adwokatem.
Zajmuję się sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi, a także upadłościowymi.
Jestem tu dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pozostaję do Twojej dyspozycji.
Razem spójrzmy na prawo.

Kategorie
Postępowanie upadłościowe

Uwolnij się od długów!

Wpadłeś w spiralę długów, a wierzyciele nie dają Ci spokoju? Natarczywi windykatorzy dzwonią w późnych godzinach nocnych albo – co gorsza – pukają do drzwi?
Chciałbyś uwolnić się od swoich długów, ale nie wiesz jak to zrobić? Zaciąganie pożyczki dla spłaty pozostałych zobowiązań wydaje się być jedynym rozwiązaniem?

Zacznij swoje życie od nowa. Jak to zrobić? Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka – co to?

Jest to postępowanie, które pozwala na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na jego skutek część długów może zostać umorzona, a część rozłożona na dogodne dla dłużnika raty.
Postępowanie można roboczo podzielić na dwa główne etapy.

ETAP I – ogłoszenie upadłości

Zgodnie z art. 10 prawa upadłościowego „upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

W pierwszym etapie postępowania upadłościowego Sąd bada jedynie, czy dłużnik stał się niewypłacalny, a zatem czy utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych.
Ma to miejsce, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Zatem, na tym etapie Sąd nie bada przyczyn niewypłacalności dłużnika. Nie bada również, czy do niewypłacalności doszło na skutek jego zawinionego działania, czy nie.
Bada jedynie zaistnienie kwestii niewypłacalności.

Jeśli dłużnik jest niewypłacalny w świetle powyżej przedstawionej definicji – Sąd co do zasady wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

ETAP II – oddłużanie

To etap już po ogłoszeniu upadłości, podczas którego sąd bada czy w ogóle dojdzie do oddłużenia, tj. czy długi zostaną umorzone, w jakim stopniu, na jaki okres zostanie rozpisany plan spłat tj. na ile rat i w jakich wysokościach dłużnik będzie spłacał pozostałe zobowiązania.

Dochodzi wówczas do oceny dłużnika jako dotychczasowego płatnika zobowiązań. Ocenia się zachowanie upadłego, który utracił zdolność do wykonywania zobowiązań, oraz stosunek psychiczny do tego stanu. W szczególności bada się, czy dłużnik celowo doprowadził do stanu swojej niewypłacalności – tj. czy zachował się tak, żeby wierzyciele nie zostali zaspokojeni na skutek jego niewypłacalności.

Przykład

Mam świadomość, że trudno zrozumieć co tak naprawdę ustawodawca miał na myśli. Przykład może stanowić np. zaciągnięcie kredytu/pożyczki przy jednoczesnym braku woli jej spłaty tj. sytuacja, w której dłużnik myśli sobie: „hmm, niedługo składam wniosek o ogłoszenie upadłości – pożyczę trochę pieniędzy, wykorzystam je na przyjemności – przecież i tak niedługo dług zostanie umorzony”.

Takim właśnie zachowaniem dłużnik może zniweczyć postępowanie upadłościowe.

Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – oddłużenie jest możliwe nie częściej niż raz na 10 lat.

Zacznij od nowa!

Postępowanie upadłościowe jest o tyle korzystne dla dłużnika, że w czasie realizowania planu spłat wierzyciele przestają egzekwować na własną rękę swoje wierzytelności. Na skutek umorzenia zobowiązań upadłego, czy dokonania spłaty zgodnie z wyznaczonym planem spłat – dłużnik staje się wolny od wszelkich zobowiązań.

W aktualnym stanie prawnym przesłanki ogłoszenia upadłości są bardzo liberalne – dlaczego więc nie skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji i nie rozpocząć życia na nowo?
Ustawodawca – jak nigdy dotychczas – daje nam szansę na relatywnie łatwe uzyskanie czystej karty.
Mając na względzie tempo prac legislacyjnych w ostatnim czasie, taka sytuacja może nie trwać długo. Korzystaj póki czas!


Paulina Ferfet-Majewska

Jestem adwokatem.
Zajmuję się sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi, a także upadłościowymi.
Jestem tu dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pozostaję do Twojej dyspozycji.
Razem spójrzmy na prawo.