Kategorie
Postępowanie upadłościowe

Uwolnij się od długów!

Wpadłeś w spiralę długów, a wierzyciele nie dają Ci spokoju? Natarczywi windykatorzy dzwonią w późnych godzinach nocnych albo – co gorsza – pukają do drzwi?
Chciałbyś uwolnić się od swoich długów, ale nie wiesz jak to zrobić? Zaciąganie pożyczki dla spłaty pozostałych zobowiązań wydaje się być jedynym rozwiązaniem?

Zacznij swoje życie od nowa. Jak to zrobić? Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka – co to?

Jest to postępowanie, które pozwala na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na jego skutek część długów może zostać umorzona, a część rozłożona na dogodne dla dłużnika raty.
Postępowanie można roboczo podzielić na dwa główne etapy.

ETAP I – ogłoszenie upadłości

Zgodnie z art. 10 prawa upadłościowego „upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

W pierwszym etapie postępowania upadłościowego Sąd bada jedynie, czy dłużnik stał się niewypłacalny, a zatem czy utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych.
Ma to miejsce, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Zatem, na tym etapie Sąd nie bada przyczyn niewypłacalności dłużnika. Nie bada również, czy do niewypłacalności doszło na skutek jego zawinionego działania, czy nie.
Bada jedynie zaistnienie kwestii niewypłacalności.

Jeśli dłużnik jest niewypłacalny w świetle powyżej przedstawionej definicji – Sąd co do zasady wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

ETAP II – oddłużanie

To etap już po ogłoszeniu upadłości, podczas którego sąd bada czy w ogóle dojdzie do oddłużenia, tj. czy długi zostaną umorzone, w jakim stopniu, na jaki okres zostanie rozpisany plan spłat tj. na ile rat i w jakich wysokościach dłużnik będzie spłacał pozostałe zobowiązania.

Dochodzi wówczas do oceny dłużnika jako dotychczasowego płatnika zobowiązań. Ocenia się zachowanie upadłego, który utracił zdolność do wykonywania zobowiązań, oraz stosunek psychiczny do tego stanu. W szczególności bada się, czy dłużnik celowo doprowadził do stanu swojej niewypłacalności – tj. czy zachował się tak, żeby wierzyciele nie zostali zaspokojeni na skutek jego niewypłacalności.

Przykład

Mam świadomość, że trudno zrozumieć co tak naprawdę ustawodawca miał na myśli. Przykład może stanowić np. zaciągnięcie kredytu/pożyczki przy jednoczesnym braku woli jej spłaty tj. sytuacja, w której dłużnik myśli sobie: „hmm, niedługo składam wniosek o ogłoszenie upadłości – pożyczę trochę pieniędzy, wykorzystam je na przyjemności – przecież i tak niedługo dług zostanie umorzony”.

Takim właśnie zachowaniem dłużnik może zniweczyć postępowanie upadłościowe.

Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – oddłużenie jest możliwe nie częściej niż raz na 10 lat.

Zacznij od nowa!

Postępowanie upadłościowe jest o tyle korzystne dla dłużnika, że w czasie realizowania planu spłat wierzyciele przestają egzekwować na własną rękę swoje wierzytelności. Na skutek umorzenia zobowiązań upadłego, czy dokonania spłaty zgodnie z wyznaczonym planem spłat – dłużnik staje się wolny od wszelkich zobowiązań.

W aktualnym stanie prawnym przesłanki ogłoszenia upadłości są bardzo liberalne – dlaczego więc nie skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji i nie rozpocząć życia na nowo?
Ustawodawca – jak nigdy dotychczas – daje nam szansę na relatywnie łatwe uzyskanie czystej karty.
Mając na względzie tempo prac legislacyjnych w ostatnim czasie, taka sytuacja może nie trwać długo. Korzystaj póki czas!


Paulina Ferfet-Majewska

Jestem adwokatem.
Zajmuję się sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi, a także upadłościowymi.
Jestem tu dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pozostaję do Twojej dyspozycji.
Razem spójrzmy na prawo.

Kategorie
Sprawa cywilna

Dłużnik płaci dopiero po wniesieniu pozwu – kto ponosi koszty postępowania?

Umowa zawarta, a twój kontrahent ociąga się z zapłatą? Prośby, wezwania nie skutkowały? Dopiero wniesienie pozwu do sądu spowodowało, że dłużnik się wystraszył i zapłacił należną kwotę?
Co w takim wypadku z poniesionymi kosztami? Kto zapłaci za Twojego adwokata? Czy dłużnik ma obowiązek zwrócić uiszczoną przez Ciebie chociażby opłatę od pozwu, czy wystarczy, że spłaci jedynie należność główną?

Krótka historia długu

Strony zawarły umowę zlecenia w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów. Zleceniobiorca w sposób należyty wywiązywał się z umowy – w uzgodnionych terminach dokonywał wywozu odpadów. Za wykonane usługi wystawiał faktury VAT. Zleceniodawca zaś nie płacił swojemu kontrahentowi, pomimo licznie kierowanych próśb oraz wezwań do zapłaty. Tym samym zleceniobiorca zmuszony był do wystąpienia z powództwem o zapłatę.

Dłużnik – wystraszony zainicjowanym postępowaniem sądowym – jeszcze w dniu, w którym doręczono mu korespondencję z sądu, zapłacił na rzecz wierzyciela kwotę wynikającą z faktury tj. kwotę należności głównej.

Niemniej jednak, wierzyciel, na skutek zwłoki dłużnika w płatności, zmuszony został do poniesienia jeszcze dodatkowych kosztów m.in. dokonał opłaty od pozwu i opłacił adwokata.

Żadna z stron nie czuje się odpowiedzialna

Mamy sytuację, w której roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone – dłużnik spełnił świadczenie, niemniej jednak dokonał tego już po poniesieniu przez wierzyciela dodatkowych kosztów związanych z wytoczonym powództwem.

Dłużnik spłacił całą należność główną – uważa, że sprawę należy zakończyć.
Wierzyciel – odzyskał co prawda pieniądze, niemniej jednak zwłoka dłużnika w ich zapłacie spowodowała powstanie dodatkowych kosztów.

Żadna ze stron nie czuje się odpowiedzialna za poniesienie dodatkowych wydatków związanych z wytoczeniem powództwa.
Kto ma rację?

Regulacja prawna

Zgodnie z dyspozycją art. 98 §1 k.p.c. „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).”

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem orzecznictwa: „zapłata przez pozwanego w toku postępowania objętych powództwem należności skutkuje uznaniem go za przegrywającego proces, ze skutkami, o jakich mowa w art. 98 § 1 i 3 k.p.c., również w części dotyczącej zaspokojonego w ten sposób roszczenia, jeżeli tylko było ono wymagalne w dacie wniesienia pozwu.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 151/13).

Tym samym rację miał wierzyciel – dłużnik jako strona przegrywająca proces, ma obowiązek zwrotu wszystkich kosztów niezbędnych do dochodzenia swoich praw. Gdyby dłużnik dokonał spłaty długu przed wytoczeniem powództwa – koszty by nie powstały.


Paulina Ferfet-Majewska

Jestem adwokatem.
Zajmuję się sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi, a także upadłościowymi.
Jestem tu dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pozostaję do Twojej dyspozycji.
Razem spójrzmy na prawo.